WHAT DOES MAM LE DAY THANG CHO BE GAI MEAN?

What Does mam le day thang cho be gai Mean?

Lễ đầy tháng là một dịp vui để chính thức ‘khoe’ mẹ và em bé với thế giới nói chung, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của cuộc đời đứa trẻ trong xã hội. Các nghi lễ tượng trưng cũng sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng đứa trẻ sẽ được hưởng sức kh

read more